Chính sách riêng tư

Cập nhật ngày 1 tháng 07 năm 2020.

Vui lòng đọc Thỏa Thuận Sử Dụng (Thỏa Thuận) của chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ theo dõi giá sản phẩm Yêu mua sắm (sau gọi là Yêu mua sắm hoặc chúng tôi). Thỏa Thuận này có thể được cập nhật để giúp Yêu mua sắm tốt hơn, hãy thường xuyên kiểm tra để cập nhật những thay đổi đó.

1. Lưu trữ dữ liệu tài khoản

Yêu mua sắm có quyền lưu trữ thông tin bạn cung cấp, ví dụ: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email... vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

2. Quyền từ chối người dùng

Yêu mua sắm có quyền từ chối người dùng có hành vi xấu, ví dụ: spam bình luận, sử dụng Yêu mua sắm để quảng cáo, tạo tài khoản hàng loạt... Hình phạt cho hành vi xấu là bị cấm truy cập ở những chức năng cụ thể một khoảng thời gian hoặc cấm truy cập vĩnh viễn.

3. Nghĩa vụ của Yêu mua sắm

- Yêu mua sắm có nghĩa vụ không chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của bạn.

- Yêu mua sắm giữ bí mật các sản phẩm bạn thêm vào danh sách theo dõi, không chia sẻ nếu chưa có sự đồng ý của bạn.

- Yêu mua sắm không gửi tin nhắn, thư điện tử spam vào địa chỉ email bạn cung cấp.

Yêu mua sắm có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng tại thời điểm trong tương lai mà không cần báo trước.